Giải pháp

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ CIT ®

Tư vấn giải pháp thiết kế – lập trình theo yêu cầu sử dụng nhiều nền tảng công nghệ khác nhau đồng bộ app mobile.

Nodejs, Reactjs, Laravel, Yii2, CodeIgniter, ASP.NET, Flutter